เช็คเลย! ‘ขนส่ง’ ประกาศรับพนักงาน 406 อัตราทั่วปท. เงินเดือน 18,000 บาท

เช็คเลย! ‘ขนส่ง’ ประกาศรับพนักงาน 406 อัตราทั่วปท. เงินเดือน 18,000 บาท

เช็คเลย! "ขนส่ง" เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี เงินเดือน 18,000 ต่อเดือน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น

  • จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา
  • จังหวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 406 อัตรา ได้มอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการได้ทันที และให้งดการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว

ทั้งนี้ กำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และดำเนินการการจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน สิ้นสุดสัญญาจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง

ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

162505514714