คลังเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค พ.ค.64 ชะลอตัว

คลังเผยภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค พ.ค.64 ชะลอตัว
28 มิถุนายน 2564
52

เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือน พ.ค.ปี 64 ชะลอตัวจากเดือนก่อนในหลายภูมิภาค แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคอุปโภคและการลงทุนภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ว่า “เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม 2564 ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนในหลายภูมิภาค แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคอุปโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)”โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคตะวันออก ขยายตัวได้ดีจากปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลง ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 64.4 43.5 และ 48.4 ต่อปี ตามลำดับเช่นเดียวกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 38.4 และ 38.5 ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวสูงถึงร้อยละ157.4 ต่อปีด้วยจำนวนเงินทุน1.8 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตเส้นทองแดงกลมและเส้นทองแดงกลมเคลือบฉนวนในจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวและสารเคมีในจังหวัดระยอง เป็นสำคัญนอกจากนี้หากพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ระดับ47.6 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ104.1

เศรษฐกิจภาคใต้ ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนแต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 13.6 55.0 และ 51.8 ต่อปี ตามลำดับ

สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 51.1 และ 60.8 ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 1,318.6 ด้วยจำนวนเงินทุน2.5 พันล้านบาท จากโรงงานผลิตถุงมือยาง ในจังหวัดสงขลา เป็นสำคัญทั้งนี้หากพิจารณาในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงมาอยู่ที่ระดับ41.0 แต่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 84.3

เศรษฐกิจภาคกลาง ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ -1.8 ต่อปี

ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ร้อยละ 15.7 และ 15.6 ต่อปี ตามลำดับ แต่อัตราการขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าสอดคล้องกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 11.9 และ 8.7 ต่อปี ตามลำดับ

นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวร้อยละ 822.5 ต่อปี ด้วยจำนวนเงินทุน2.4 พันล้านบาทจากศูนย์กระจายสินค้าที่มีห้องแช่เย็นและแช่แข็งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสำคัญทั้งนี้ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 43.5 และ 81.9 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคตะวันตก ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ -5.7 ต่อปี ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 15.6 และ 28.6 ต่อปี ตามลำดับ แต่อัตราการขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนหน้า สอดคล้องกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 13.9 และ 17.8 ต่อปี ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 96.0 ด้วยจำนวนเงินทุน0.4 พันล้านบาทจากโรงงานผลิตน้ำเชื่อม ในจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์บริการรถยนต์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 43.5 และ 81.9 ตามลำดับ

 

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง โดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.9 ต่อปี และ 34.4 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ร้อยละ 45.5 และ 38.3 ต่อปี ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวร้อยละ 19.7 ด้วยจำนวนเงินทุน 0.4 พันล้านบาทจากโรงงานประกอบกิจการผลิตไม้วีเนียร์จากไม้ยางพาราและไม้ในจังหวัดอุดรธานี และโรงงานผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีตในจังหวัดสกลนคร เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 48.4 และ 72.5 ตามลำดับ

เศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ -0.4 ต่อปี อย่างไรก็ดี จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ร้อยละ 49.4 และ 41.6 ต่อปี ตามลำดับในขณะที่เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนสะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 54.3 และ 96.3 ต่อปี ตามลำดับ

สำหรับเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวร้อยละ 110.5 ด้วยจำนวนเงินทุน5.5 พันล้านบาทจากโรงงานการทำหรือซ่อมแซมแบบเครื่องช่วยจับ แม่พิมพ์ในการตัดและปั้มขึ้นรูปโลหะทุกชนิด และการดัดแปลงหรือการซ่อมแซมเครื่องกลึงในจังหวัดนนทบุรี และโรงงาน
การสี ฝัด หรือขัดข้าว และการบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ในจังหวัดนครปฐม เป็นหลัก ทั้งนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 43.4 และ 81.9 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคเหนือ ชะลอตัวลงจากเดือนก่อน แต่ยังขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากทั้งการบริโภคอุปโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ขยายตัวชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.1 ต่อปี เช่นเดียวกับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนสะท้อนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอลงที่ร้อยละ -92.0 ต่อปี ทั้งนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง มาอยู่ที่ระดับ 47.2 และ 60.0 ตามลำดับ
 

   

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|